ทพญ. สาลินี รุ่งหิรัญสกุล

ทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟัน

(ผู้ก่อตั้ง เอส เดนทัล คลินิกทันตกรรม)

 

 • D.D.S. Mahidol University
 • M.Sc.(Endodontics), Mahidol University
 • Thai Board in Endodontics
 • Lecturer, Faculty of Dentistry, Rangsit University

ทพ. วสันต์ วัธนศักดิ์

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมใส่ฟัน

 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล

สาขาศัลยศาสตร์​ช่องปากและแมซิโลเฟเชียล

 • D.D.S. Mahidol University, Thailand
 • Grad. Dip. in Medical Science (Oral Surgery and Maxillofacial), Mahidol University, Thailand
 • Certificate in Oral Surgery and Maxillofacial (Mahidol University, Thailand)
 • Fellowship In implant Dentistry, Loma Linda University CA, USA
 • Associate fellow, American Academy of Implant Dentistry
 • Lecturer, Faculty of Dentistry, Mahidol University

ทพ. ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์

ปริทันตวิทยา

 • D.D.S. (1st honor) Chulalongkorn University
 • M.Sc.(Periodontics), Chulalongkorn University
 • Thai Board in Periodontics
 • Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University, California, USA
 • Lecturer, Faculty of Dentistry, at Rangsit University

ทพญ. พัทธ์ธีรา ฤทัยวณิช

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต DDS. มหาวิทยาลัยรังสิต