ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นการให้บริการงานทันตกรรมเฉพาะทางเพื่อความสวยงาม และการฟื้นฟูช่องปาก โดยงานบริการด้านนี้จะเป็นการทำฟันเพื่อทดแทนฟันที่ต้องสูญเสียไป หรือเพื่อซ่อมเสริมบางส่วนของตัวฟัน โดยงานทันตกรรมประดิษฐ์จะช่วยสร้างเสริมความสวยงาม และยังเพิ่มความมั่นใจในเวลายิ้ม

งานทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่

  • รากฟันเทียม
  • ครอบฟัน สะพานฟัน
  • ฟันปลอม